Bestyrelsesmøde 08/2016 af 06.12.16.

Mødeart:
Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Vibeke Bechtold (VB), Lars Rex (LR), Rud Thomsen (RT), Tony Jul Haugsted-Jakobsen (TJHJ) og Hans Henrik Burkal (HHB).
Mødenr:
Mødedato:
6. december 2016
Mødetid:
17:00.
Afbud:
Mogens Hüttel (MH).
Mødeslut:
19:00.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.


2. Underskrift af referat 07/2016
Underskrevet.


3. Formanden 
1.Henvendelser fra medlemmer.
Ingen siden sidste møde.

2. Deadline for den skriftlige beretning til generalforsamling.
Deadline for input til beretningen er fremsendelse til TMLK senest 1. februar.

3. Ændringsforslag til vedtægter.
Bestyrelsen drøftede eventuelle ændringsforslag til generalforsamlingen, og der var enighed om:
- aldersgrænsen for studerende foreslås hævet til 30 år, hvilket er i.h.t. DGU’s reg-ler,
- forslag til ændring af fuldmagter.

4. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen drøftede kandidater til valg på generalforsamlingen, og forskellige em-ner blev drøftet. Tages op for drøftelse på senere møde, når mulige kandidater er forespurgt. 


4. Status strategier 
Økonomi v/TJHJ.
1. Økonomisk opfølgning 30. november 2016.
Forelå ikke dags dato, da der ikke er bogført op til dato. Udsendes i løbet af ugen.

2. Budget 2017.
TJHJ og HHB gennemgik budget for 2017, og dette blev vedtaget udvisende et for-ventet resultat på 285.194,- kroner.
Udvalgene meddeles, at deres budgetønsker for 2017 er imødekommet.

Kommunikation v/RT.
1. Strategi for kommunikation – intern/ekstern.
Ingen bemærkninger.

Udvalg v/VB.
1. Regionsgolf – status.
Til næste års regionsgolf er tilmeldt 12 hold, da der ikke har været tilslutning til hol-det i D-rækken.

Medlemmer v/MH.
1. Årsrapport - status.
Intet refereret grundet sygdom hos MH.

Sponsor v/LR.
1. Status og aktiviteter 2017.
Der afvikles møde i løbet af kort tid for drøftelse af næste års aktiviteter.


5. Golfmanager 
1. Medlemsopgørelse 01.12.16.
Registrerede medlemmer: 11 miniputter, 37 lilleputter, 33 juniorer, 24 ungseniorer, 91 studerende, 876 seniorer, 182 pensionister og 52 senior+; i alt 1306 aktive med-lemmer og hertil 256 passive, 24 passiv+, 17 langdistance og 5 prøvemedlemmer.

2. Tilskud fra Odense Kommune.
Der var ansøgt tilskud fra 2:1 puljen for udskiftning af vinduer på 1. salen, samt ma-ling indendørs og alt hvidt træværk udendørs.
Bestyrelsen kunne glæde sig over, at ansøgningen var efterkommet 100%.
Der skal nu søges en række ”arbejdshold” af frivillige for maling af alt hvidt træværk udendørs, samt andet arbejde indendørs. Disse søges via Golfbox.

3. Hestehaven.
Bestyrelsen kunne med glæde notere sig, at Hestehaven mod vest fra golfklubben, genåbnes igen inden sommerferien.
HHB er i tæt kontakt med kommunen, og søger de for medlemmerne og andre bru-gere af vejen, en optimal løsning.

4. Æresmedlem i Odense Golfklub.
Der er udarbejdet forslag for vedtagelse på Generalforsamlingen.
Bestyrelsen drøftede dette, og fremsætter dette på Generalforsamlingen for vedta-gelse, som en del af tillæg til vedtægterne.

5. ECCO Tour til Odense i 2017.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra GOLFPromote om afvikling af en afdeling af ECCO Tour 2017, og dette undersøges der nu mulighederne for.


6. Orientering
1. Baneoptimering v/LR, MT, TJHJ og HHB.
Der har været afviklet møde med repræsentanter fra nyt OUH, og dette giver an-ledning til nogle overvejelser bl.a. omkring modtagelse af jord.
HHB arbejder fortsat på, at få et møde i stand med Park & Vej for drøftelse af logi-stik, og eventuel anden indkørsel end via nyt OUH.


7. Møde kritik 
Gode, svære og tilbundsgående drøftelser af et par emner, som viser bestyrelsen fra ”sin bedste” side ved følelsesladede drøftelser.


8. Næste møde
a. Tirsdag den 31. januar 2017 klokken 17:00 – økonomi og generalforsamling 2017. 

Website af Kosmos Grafisk i samarbejde med Dynamicweb
Kosmos Grafisk Dynamicweb