Bestyrelsesmøde 01/2017 af 31.01.17

Mødeart:
Bestyrelsesmøde
Deltagere:
Tina Maria Lund Kristensen (TMLK), Mogens Hüttel (MH), Vibeke Bechtold (VB), Lars Rex (LR), Rud Thomsen (RT), Jan Hansen (JH) og Hans Henrik Burkal (HHB).
Mødenr:
01/2017
Mødedato:
31. januar 2017
Mødetid:
17:00
Afbud:
Ingen.
Mødeslut:
19:30

0. Jan Hansen
TMLK bød velkommen til Jan Hansen der er nyt medlem af Odense Golfklubs bestyrelse, efter Tony Jul Haugsted-Jakobsen, der af arbejdsmæssige årsager er trådt ud af bestyrelsen.

 

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med et par enkelte tilføjelser.

 

2. Underskrift af referat 08/2016
Referat underskrevet.

 

3. Formanden
0. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og opgaver.
Henset til, at JH er ny i bestyrelsen, blev arbejdsområder og opgaver belyst samt præsentation af bestyrelsen og opgavefordeling.
 

1.Henvendelser fra medlemmer.
Der forelå mail fra medlem med en række spørgsmål til klubhus og banen.
Disse besvarer HHB.
 

2. Skriftlige beretning til generalforsamling.
TMLK efterlyser fortsat en række input til den skriftlige beretning – der rykkes relevante steder, og nye deadline er lørdag den 11. februar.
 

3. Udkast til dagsorden til Generalforsamling 2017.
HHB havde begået udkast til en 1. udgave, som blev drøftet og enkelte redaktionelle ændringer foretaget.
 

4. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.
På valg er til bestyrelsen er TMLK, VB og RT for en toårig periode samt JH for en et årig periode.
Bestyrelsen drøftede kandidater til bestyrelsen, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille.
Det er bestyrelsens sigte at pege på kandidater der besidder de kompetencer og kvalifikationer arbejdet i bestyrelsen kræver og har behov for.
 

5. Budget 2017.
Budget for 2017, er tilrettet og for nærværende viser et plus resultat på 100.000.
 

6. Notat fra Cafe mødet.
MH arbejder med de mange input, som blev drøftet på cafe mødet.
 

7. DGU Tema- og Repræsentantskabsmøde 2017.
MH deltager i temamødet "Øget værdi i fuldtidsmedlemskabet".
Repræsentantskabsmødet deltager TMLK, HHB og chefgreenkeeperen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan deltage ved tilmelding direkte til DGU.

 

4. Status strategier
Økonomi v/TJHJ.
1. Udkast til Årsregnskab 2016.
Forelå endnu ikke, men ventes rundsendt snarest.

Kommunikation v/RT.
Der arbejdes med ny hjemmeside samt omdeling af folder til nærområdet.

Udvalg v/VB.
Regionsgolfen består i år af 10 hold + 2 der spiller i DGU-regi. Der er kaptajner på alle hold og der holdes orienteringsmøde den 8. februar 2017.
Der stiles, og som tidligere drøftet, mod spil på søndage eller eventuelt fredag eftermiddag.

Medlemmer v/MH.
1. Årsmagasin - status.
Klargøringen forløber fint med grafikeren, og der forventes fortsat en udlevering første gang i.f.m. Generalforsamlingen.

Sponsor v/LR.
Der har været afviklet en rundvisning med frokost på ALBANI for klubbens sponsorer – super arrangement. Nyt medlem er indtrådt i sponsorudvalget.

 

5. Golfmanager
1. Medlemsopgørelse 01.01.17.
Registrerede medlemmer: 8 miniputter, 26 lilleputter, 33 juniorer, 18 ung seniorer, 71 studerende, 802 seniorer, 159 pensionister og 62 senior+; i alt 1191 aktive medlemmer og hertil 267 passive, 21 passiv+, 14 langdistance og 0 prøvemedlemmer.

2. Kontorets åbningstider sæsonen 2017.
Drøftet og med ønsket om en dag med længe åbent, bliver telefon- og åbningstider i kommende sæson – 1. april til og med 31. oktober – som følger:
mandag 9-15, tirsdag 9-18, onsdag 9-15, torsdag 9-12 og fredag 9-15 – weekend og helligdage lukket.

3. Forretningsorden for bestyrelsen.
Revideret for så vidt angår formuleringen omkring afholdelsen af bestyrelsesmøder.

 

6. Orientering
1. Baneoptimering.
MH orienterede om, hvorledes status er for nuværende.
Der vil blive orienteret herom på Generalforsamlingen.

 

7. Møde kritik
Godt og struktureret møde.

 

8. Næste møde
a. Onsdag den 15. februar kl. 17.00
b. Onsdag den 15. marts kl. 17.00.
c. Mandag den 20. marts kl. 19:00 Generalforsamling.
d. Tirsdag den 4. april kl. 17.00
e. Tirsdag den 16. maj kl. 17.00

Herefter afsættes 1. tirsdag i måneden frem over.

Website af Kosmos Grafisk i samarbejde med Dynamicweb
Kosmos Grafisk Dynamicweb